>

1. Acetylene (C2H2) gases - ก๊าซอะเซทิลีน

Acetylene (AC)    รายละเอียดสินค้า    

        อะเซทิลีนเป็นก๊าซที่มีความไวไฟมา ไม่มีสี มีกลิ่น(ฉุนคล้ายกระเทียม) จากคุณสมบัติของอะเซทิลีนที่มีความสามารถละลายได้ดีในอะซิโตน (300:1 โดยปริมาตรที่ 175 PSI) ทำให้เรา
สามารถจัดจำหน่ายอะเซทิลีน โดยอาศัยอะซิโตนได้ ดังนั้น ในท่อก๊าซอะเซทิลีน จึงบรรลุวัสดุ
ซึมซับที่สามารถจับสารละลาย อะซิโตนไว้อยู่ภายใน ซึ่งทำให้ท่อก๊าซอะเซทิลีนแตกต่างไปจาก
ท่อก๊าซทั่วไป ก๊าซอะเซทิลีนใช้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงด้วยการผสมอ๊อกซิเจน/อะเซทิลีน (Oxy-acetylene welding) ใช้ในงานตัด (Cutting), งานเซาะร่อง(Gouging), งานเชื่อม(Welding),การเผา
ให้ความร้อน,งานทำความสะอาดด้วยเปลวไฟ, เคลือบผิวแข็งที่ผิวหน้าโลหะ (Surface Hardening), ปัดเป่าผงฝุ่นจากโลหะและอีกหลายกระบวนงาน 
        นอกจากนี้ ยังใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอุปกรณ์ที่เรียกว่า "Atomic absorbtion" และใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการสังเคราะห์ทางอุตสาหกรรมและยังเป็นสารประกอบทางเคมีของสารเคมีต่างๆ 
อาทิ ไวนิลคลอไร ไวนิลอะซีเตรด และทรีคลอรีไทสัน
         
 
 
 
 

 

                                                                                            
Visitors: 211,931