>

3. Oxygen gases - ก๊าซออกซิเจน

Oxygen gases
รายละเอียดสินค้า                     

1. Oxygen High Purity Garde(HP) เป็นก๊าซใช้ในห้องแลบ, ก๊าซสำหรับใช้หายใจ
2. Oxygen Ultra High Purity Garde(UHP) เป็นก๊าฟใช้ในห้องแลบ, ใช้ร่วมกับ

ก๊าซไฮโดรเจน

 

 

 

 

 


 

 


    

 

 
 
                                    
 

Visitors: 211,944